Harlem Hit Parade

Race Records (Juke Box)

Race Records (Best Sellers)

Rhythm & Blues (Best Sellers)

Rhythm & Blues (Disc Jockeys)

Hot R&BHot R&B (休刊中)

CashBox-R&B

495051525354555657

Race Records (Juke Box)から継続

1949年6月25日から1957年6月17日